Monday 15 April 2019

Thomas Mackenzie

Thomas Mackenzie (1887 – 1944) was an English artist and illustrator.